HOBAS® CC-GVK doorpersbuizen toegepast in de Voercollector.

Sinds enkele jaren wordt in opdracht van Aquafin NV de Voercollector aangelegd. 

Het afvalwater van Bertem dat nu nog in de Voer belandt moet worden aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Leuven. Het doel is dat de Voer opnieuw proper en helder water krijgt. De geplande werken worden uitgevoerd door aannemer Jan de Nul in opdracht van Aquafin. De andere partners zijn de gemeente Bertem en Riobra. Het studiebureau Tijdelijke Vereniging Grontmij - GVE is aangesteld door de opdrachtgever en heeft de plannen gemaakt.

 

Het plan:
De collector wordt voor een deel sleufloos aangelegd in een ecologisch en milieutechnisch kwetsbaar gebied over een lengte van ca 250 meter. Groot voordeel daarbij is dat beïnvloeding van de grondwaterstroming door open ontgraving en grondwaterverlaging geheel wordt vermeden.

De boorstreng is gelegen in een waterwingebied – beschermingszone II – van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening - VMW. Beschermingszone II of bacteriologische zone houdt in dat het water in deze zone in minder dan 60 dagen de putten in het waterwingebied kan bereiken.

Naast de methode van aanleg, dienen hier de gebruikte buismaterialen, in een waterwingebied, aan een aantal stringentere randvoorwaarden te voldoen. Het betreft dan de materiaaleigenschappen op gebied van levensduur en waterdichtheid  van zowel de buis als de voegverbindingen. Het boortraject heeft een lengte van 257 meter met een buisdiameter van inwendig 1200 mm.

Verder bestaat de ondergrond uit leem en veen met lage conusweerstanden (0,5 – 3,0 N/mm²), ofwel een slappe bodem.

 

Materiaal keuze:
De boorder Smet Tunnelling heeft in samenspraak met VMW en GVE, rekening houdend met de gestelde randvoorwaarden, ondergrond en de lengte van de boring, gekozen voor de HOBAS CC-GVK doorpersbuizen. De HOBAS® CC-GVK doorpersbuizen kenmerken zich door een uitmuntende chemische bestendigheid, goede bestendigheid tijdens onderhoud, hoge toelaatbare perskrachten en zeer lage wrijvingskrachten tijdens het persen. De boring is uitgevoerd in een lengte waarbij een tussendrukstation is ingebouwd. De INOX koppeling met rubber lippenafdichtingsprofiel garandeert een absolute waterdichtheid voor zowel inwendige als uitwendige druk. Dit is zeker in deze toepassing een vereiste en geeft de opdrachtgever een absoluut waterdicht systeem. Verder zijn de optredende zettingen mede door het lage buisgewicht ook beperkt. Smet Tunnelling heeft gekozen voor de volgende GVK doorpersbuis: De HOBAS CC-GVK doorpersbuizen zijn geproduceerd en berekend conform de normen ISO 25780 en de ATV-A 161 HOBAS CC GVK boorbuizen wordt geleverd met Benor certificaat. Naast de sterkteberekening voor de uitvoering van de doorpersing worden de buizen ook berekend op bovenbelasting in de gebruiksfase. Daarbij is gerekend met een verkeerslast van SLW60, hierbij is de kleinste veiligheid nog steeds groter dan 3,5.

 

Uitvoering:
Bij een maximaal te verwachte wandwrijving van 0,5 ton/m² werd een maximaal benodigde perskracht geprognosticeerd van 522 ton. Hierdoor was één tussendrukstation benodigd. Alleen bij het arriveren van de boormachine bij de ontvangstput is het tussendrukstation gebruikt geworden. Door de extreem gladde buitenzijde van de buis en de toepassing van bentonietsmering kan de wandwrijving in de praktijk veel lager uitvallen, zelf na een langdurige stilstand. HOBAS verzorgt de speciale buizen zoals de aansluiting op de boormachine, het complete tussendrukstation met voorloopbuis, stalen mantel en volgbuis met dezelfde nauwkeurige tolerantie voor een perfect passend en snel werkend systeem. Door het lichte gewicht,de snelle montage van de verbindingen en de lage wandwrijving is het aantal boordagen beperkt gebleven tot 17 dagen.

 

Besluit:
Door het gebruiken van HOBAS® CC-GVK buizen en door de deskundige wijze van uitvoering door Smet Tunnelling is het werk tot volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd.

 

HOBAS® Jacking Pipes is een onderdeel van het HOBAS® productprogramma. Daarbij kunnen HOBAS Doorpersbuizen naadloos aangesloten worden op de HOBAS inspectieschachten en rioolbuizen. HOBAS is meer dan 50 jaar wereldwijd synoniem voor kwaliteit en innovatie. Het centrifugaal gegoten HOBAS® CC (Centrifugally Casted) glasvezelversterkte kunststofleidingsysteem kan universeel worden ingezet en aangesloten worden op bestaande rioleringen of in de toekomst eenvoudig aangepast of uitgebreid worden. Door deze keuze is het toepassen van HOBAS materialen al op vele locaties mogelijk geweest.

 

 Subscribe to Newsletter